Gmina Mieścisko : www.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
444718
od 10 grudnia 2004
Przetargi » Archiwum

Zmiana ogłoszenia oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Przetarg nieograniczony na remont budynku Domu Kultury w Mieścisku - etap II

W związku ze zmianą dotyczącą terminu składania ofert w postępowaniu przetargowym pn. „Przetarg nieograniczony na remont budynku Domu Kultury w Mieścisku - etap II” informujemy, że dokonano zmian w treści ogłoszenia i SIWZ.

 

Punkt XV i XVI SIWZ otrzymuje brzmienie:

 

     XV.Opis sposobu przygotowania ofert.

 

1.      Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

2.      Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

3.      Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

4.      Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

5.      Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6.      Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym pismem czytelnym.

7.      Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

8.      Wskazane jest, by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów znajdujących się w kopercie/opakowaniu- brak takiego spisu nie skutkuje odrzuceniem oferty.

9.      Opis szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów wymaganych w niniejszym   postępowaniu znajduje się w punkcie XI„ Informacje o oświadczeniach i dokumentach” niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10.  Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwość dekompletacji zawartości koperty.

11.  Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winny być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w punkcie I niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

 

 „ Oferta – Remont budynku Domu Kultury w Mieścisku – etap II”

                  

 nie otwierać przed 30 listopad 2009 r. godz. 12.15

   

12.  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

 

   XVI. Miejsce oraz  termin składania i otwarcia ofert.

 

1.      Oferty należy przesłać/składać do dnia 30 listopad 2009 r. do godz. 12.00 na adres zamawiającego podany w punkcie II niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w biurze biblioteki.

2.      Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

3.      Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres zamawiającego podany w punkcie II  w sposób opisany w punkcie XV  „ Opis sposobu przygotowania ofert” niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dodatkowo opatrzone napisem „ Zmiana” . Podobnie w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty- koperta powinna być opatrzona napisem „Wycofane”. Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.  

4.      Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30 listopad 2009 r. o godz. 12.15  w siedzibie Zamawiającego-ul. Kościuszki 11, 62-290 Mieścisko.

5.      Otwarcie ofert jest jawne.

6.      Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało również zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 189853-2009 w dniu 28.10.2009 r.

 

Zmienione ogłoszenie o przetargu i SIWZ stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 Lista załączonych plików      
Ogłoszenie o przetargu (37.7kB) pobierz pokaż
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (172.8kB) pobierz pokaż